0

Carpon : Nu Tarung Dina Sagara

Carpon : Nu Tarung Dina Sagara

carpon : Nu tarung dina sagara

Hiji carita, nu mangrupakeun sasakala, yen nelah eta sagara  di sebut sagara sanca, oge aya nu nelah nyebutkeunana ku ngaran anu beda , yaeta sagara aki brahna, ih aya ku araraneh nya jeung asa geueuman kadengena teh ! heueuh meureun ari baheula mah beda reujeung ayeuna, baheula masih saruni malah loba sato galak da memang kahirupanana saperti kitu , ngan alam matak endahna, manusa na sarua, beresih sarta sehat , da jeung enyana mangrupaning kadaharan nu aya di alam teh mere manpaat, sok sanajan kadaharan anu ku urang ayeuna di anggap kurang up date cenah ..he he bae ngilu gaya saeutik nya babasan teh.

Naon kitu ? he he enya mun kuring ngakan sampeu di sebutna “ ah ilaing mah ngadaharan sampeu , sok heuras genggerong ! kitu pan jeung sajaba sajabana , geus heula nya,  nya ku sabab alam harita kitu tea , hiji waktu mah aya kajadian nu matak jalma jalma nu aya di kampung eta, nya kampung gunung sari teh asa di kukuntit ku karempan, sababna..aneh matak , di mimitian ku hiji sato leungit tur taya tapak, harita mah geus we di anggap teu nanaon “ enya paling paling ge ku sato galak, ngan urang kudu iatna “ Caringcing  pageuh kancing ! harita bah udin nyarita he he bari angger we landihan mah aya baheula teh da sok di sarebut Udin pelor samalah mah aya tilu  deui udin , he he di landina teh udin jetruk, kombet jeung batre, ah sok seueri ari ngadenge lalandihan teh.

Nya ti harita ngayakeun ronda, bagilir ngaronda teh , da memang alus aya ronda teh teu siga ayeuna tatangga menang musibah peuting peuting teh moal wara apal da, nyaeta taya ronda tea,  tapi tetep , naon ulon ulon na mah can aya tapak lacakna, sahingga hiji waktu mah matak ngageumpeurkeun sakabehwaraga, enya budakna bah udin pisan nu leungit tanpa laratan, hemeng ! na ku naon mun kusato sato naon , kabeh ngan ngahuleng , asa taya jalan muka rasiah, teu era ku kakolotan bah udin ceurik lolongseran, keun geus puguhing sato atuh nu leungit teh , malah geus teu ka itung , da enya sananjan aya ronda ge duka kumaha atuh da angger kabolosan wae, poe ka poe mingkin teu genah hate “ Heueuhnya euy , naon atuh ieu mah asa ku hemeng , di rondaan siga nu ngaleungit sementara sato angger beak , malah ayeuna lumpat ka jalma , heueuh sabar nya din tong leweh ! ceuk mang Aan rambo, he he ih ku gaya lalandihan teh sigana jangkung badag matak di landi “ RAMBO” ge ? saratus tah perkiraan teh , da jeung enyana he he lain jangkung badag , samalah mah ya leutik nya pendek he he kuring ge asa teu payus manehna di landih rambo teh, tapi bae da ukur ngaran.

Can tutas ka panasaran warga, jang kemed lulumpatan , nyampeurkeun kanu ngarariung, katingali manehna ngahegak  he he duka cape teung pedah karek pangantenan! Bah ! cenah “ kuring tadi ka sisi leuwi bari ngangon , manggihan ieu , ngan ku kuring di sidik sidik asa si opik budak bah udin anu sok make topi kieu mah ! bah udin curinghak , rikat cengkat , manehna ungeuk “ enya med, teu salah nu si opik ieu mah , ke tapi naha aya sisi leuwi..aya laratan sugan ! hayu atuh urang ka ditu, bring kabeh ngabring ka tempat anu di sebutkeun ku si kemed tea, tepi ka sisi leuwi, ih aya ku matak kukurayeun, da jeung nyana, areuy na kai nu jaranggotan saakuriling leuwi , geus puguh cai anu jelas jerona mah, geus pasti” Moal si opik teh tikerelep euy ? salah saurang nyarita, mang udin ngahegak nahan ci mata, geus balik we ayeuna mah keur mah tuh tingali mang udin kagagas ingeteun ! sabot cacarita na ari “ gejebur ! sada aya sora tarik na jero leuwi , ampir laluncat nu keur ngariung teh, simpe ngan bulu punduk we nu asa napuk “ Lumpat euy , jurig boa , si opik ge boa di hakan jurig ! ceuk aki ero bari miheulaan lumpat, ti paparatit.

Ti harita asa aya laratan , jeung untungna aya kolot anu bisa , nu ngarana aki brahma, manehna unggut unggutan , meleng “ Pok nyarita “Enya euy, si opik aya didinya sanajan geus taya nyawaan ge , salama ieu manehna ngaganggu urang, ku kuring geus di wawadian , lain alam mah lain jalan , mun kieu carana mah ngajak tarung atuh ka dewek ! bari panona mah peureum , sigana keur ngomong ngan duka jeung saha, teu apal da matak kitu ge meureun ku pangaweruhna, bray beunta “ Udin jeung nu aya , isuk urang kaditu , sagara nu belah mana tuduhkeun ka kuring, yarita tegas sanajan kolot ge.

Meh teu lila geus rada cangkeul ongkoh, isukna tepi wanci nu mustari,nincak mangsa nu sampurna , aki brahma di iring ku kadang warga ngajugjug sagara tea, ngajanteng sisi sagara siga anu ngadagoan nu datang, jalma jalma rada mundur da ngadadak kukurayeun samalah kunu boranganmah leuwi teh bet siga kunti, janggot akar siga oray, keur manco jalma jalma kaget , cai leuuwi ngadadak seah, aneh puguhing ,” Gejebur sora anu kamari kadenge teh kadenge deui , aki brahma sidakep , panona tetep manco kana cai sagara, anu jeung enyana pucunghul teh makhluk nu matak kapiuhan anu borangan “ Seuri ngagakgak “ ha ha rek naon anjeun ngaganggu kuring , hayang di teureuy deuih ha ha ! sora agem bari awuhan , ki brahma kadenge nyarita “ he siluman lain alam lain jalan , anjeun geus ngaganggu bangsa kami, kuring menta tanggung jawab anjeun ! byuu..r sora cai beuki awuntah , sigana ambek makhluk nu di hareupan ku aki brahma teh.

Mun kitu kahayang anjeun tinangtu ku kuring di ayonan  ! aki brahma katingali taki taki , nya makhluk anu di hareupan ku aki brahma teh ari bentukna mah oray sanca gede, matak sieun ge , ngan aneh aya mahkotaan dina huluna sarta bisa nyarita, katingali galogodor siga rek nyapluk aki brahma, jalma nu lain paburisat ngajauhan , saha anu teu sieun atuh ningali kitu mah, tapi jalma helok deui wae, aki brahma anu katingalina tanpa daya, samalah leumpang ge geusrada bongkok ,ceuksaliwat mah asa moal bisa ngalawan, he he si aan rambo wae lumpat bari wer weran , tapi ngagiwarna tina caplukan oray gede teh meni sakilat , ayeuna buntut nu ngababuk kadeng ngahiung , sakilat deui wae aki brahma ngahindar anu matak negerkeun jalma jalma nu nyaksian kasakten aki brahma anu salama ieu tara di tembongkeun .

Jadi tontonan anu rame tapi matak kukurayeun,rame galungan sisi leuwi, itu ieu papada boga pangarti , sanajan na dohir mah teu kaharti , oray gede ngalawan aki aki ! lila galungannana , sigan sarua ngetrukeun pangabisa itu ieu ge, hingga hiji waktu aki brahma kabeulit, warga nahan napas, samalah ayeuna nuju ka sisi leuwi, jalma teh sing paruringis da jeung enyana “gejebur nu keur galungan teh kana jero leuwi ! siga anu saur manuk kabeh jalma nyebut “ Tiwas euy aki brahma teh ! ningali ka leuwi simpe siga samula, “ euh karunya nya ki  brahma,jang nulungan urang rela ngorbankeun nyawana, urang tungguan , mun teu di hakan mayitna bakal ngambang “ warga ngajarentul bari sedih oge sieun da geus apal saha ulon ulonna salama ieu !

Ka geuwahkeun deui teh aya nu ngucuprak  muncul tina jero leuwi, jalma pada taki taki, he he lain rek ngalawan lumpat pastina ge..ngan lain hulu oray gening ieu mah di sidik sidik teh siga hulu aki aki, di sidik di awas awas pok teh “ “ bantuan abah naek euy  ! he he enya gening aki brahma ,kabehjalma olohok, sakti pisan ieu si aki ,mana bisa teuleum sakitu lila bari galungan jeung oray sanca ! pada muru di pangku jauh ti leuwi , aya nu rikat mere cai “ he he ! si aki seuri , heueuh ieu mah ka kabeh warga ,masalah geus beres geus pada pada adilna manehna menta supaya warga tong sok ngabalaan cai leuwi , manehna ambek kacida pokna teh loba limbah kimia, sampah ti mana mana  matak pantes manehna ambek ge, nya kuring oge sarua menta manehna tong ganggu warga alam anjeun alam kuring , tong silih ganggu , nya manehna satuju, mun aya warga kuring, anu ganggu  keur anak turunan sebut we ngaran anjeun , maka moal daekeun ganggu ! tah kitu basana teh ! aki brahma nerangkeun “ hayu urag balik ayena mah da puguh pada apal aturanana , malik ka bah udin “ sabar nya din da titis tulis anak anjeun  si opik enggeus perlaya , duakeun we sing tenang di alam baka, warga ngabring muru lembur gunung sari, nya ti harita warga jadi ati ati ngajaga leuwi , tara miceun runtah malah leuwi sok do beresihan nu ayeuna matak asri endah oge ku pamandangan , aki brahma geus teu aya , tapi kasakten jeung pangabisana di ajenan warga, tah ti harita taya deui kaleungitan aman jeung sejahtera, wajar paling kaleungitan angin he he eta ge lamun tos dahar beuleum hui  he he buss ! hartina teh “ Mangga atuh !, nu yerat bari walurat.

 

Asep Zepelin

Hanya Manusia Biasa Dengan Sejuta Mimpi yang akan menjadi nyata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *