0

Carpon, Si Tomat ( Nu Di Jubah Hideung )

mugh6

Heueuh jeung enyana dak , aya – aya wae picaritaeun teh, ari euweuh meureun moal rame ieu alam dunya teh nya agan , lain kitu ? jeung enyana aya warta, samalah mah teuing tepi ka mancanagara ge, naha kitu nya ? hebat ari kitu mah , bisa mawa ngaran bangsa ! he he ..stop tong make  hurup “ t “  tungtungna, goreng !

Heueuh deui wae nya, can asup carita, kieu cenah urang pedar lalakon Si Tomat teh ! tah caritana aya di hiji kampung , rame tah kampung teh sigana mah , nya da sok loba jalma larsup , teuing tah urang mana – manana mah ! cenah ceuk ujaring beja reujeung carita, sabab loba nu datang teh cenah mah aya hal ghaib jeung aneh di kampung eta teh .

Ah baku , tapi jeung enyana nya ari kana hal – hal anu saperti aneh mah sok loba nu panasaran, teruskeun , tah cenah si tomat teh loba duitna, ari ceuk beja mah bisa ngalobakeun duit ku cara di gandakeun, he he padahal ari ceuk uing mah nya jang , hal kitu mah gampang pisan atuh ! heueuh sok kadieukeun duitna urang gandakeun , ah uing mah rek ngincid wae ka tukang fhotocopy , moal lila ge beres, hayang sabaraha lambar ge jadi, gampang lain ?

Tapi mungguhing sipat jalma, kurang – kukurangna, loba ku lobana angger asa hayang terus miboga harta banda anu leuwih loba, sok padahal mah mun ku urang di lenyepan, he he, rek di bawa kamana nya tah harta banda anu loba teh, apal lain saderek ge ? di bawa atawa di ilukeun ka kuburan he he moal mahi meureun da ngali taneuh jang tempat urang jaga nyelegon na jero taneuh ge ukur paling 1,5 meter ka 1 meter !

Tapi , keun , da satiap jalma ge meureunan boga kahayang ! asal eta kahayang teh ulah asup kana sebutan sarakah he he. Tah urang ka si Tomat deui, cenah manehna teh jalma pinter, wallaahu a,lam duka pinter naonna

, pinter atawa minteran ? jadi pertanyaan keur uing mah , oge keur balarea anu apal ka si tomat di reumbeuy ku warta anu sumebar kamana – mana.

Loba nu percayana, pasti loba ngagunduk duitna, he he di pikir – pikir mah , heueuh pinter ari minteranana mah nya jang !nu datang ti mana – mana , nyaeta tea hayang loba harta ngadadak, he he seuri teh atuh da kurang kaharti ku uing teh , ngaran neangan rijki mah ku jihad napkah lain hayang untung ku enteng da moal aya atawa dina aya na ge sarebu hiji ku jalan bener mah , nya kacuali ku jalan teu baleg atawa nyimpang mah duka teuing !.

Tah, enya cenah duit teh jadi loba, he he seuri deui wae ah ! enya loba jang , wah , ngagunduk , cigana satengah imah mah pinuh tah mun di kaluarkeun ku si tomat teh ! ari kitu mah bener tah kaanehan si Tomat teh , puguh wae beuki loba anu datang ka manehna, ceuk beja deui wae , cenah si tomat ngaluarkeun duitna teh tina tukangeun bujur ! he he ah bener , sigana manehna ngulik elmu ajian ngendog duit , mun aya mah hayang uing ge, samalah aranjen ge pasti hayang, he he ambeh teu ti susuk ti dungdung ngipayah nya !

Hiji waktu, si tomat metakkeun pangabisana, enya ngaluarkeun duit na bujur tea ! jalma – jalma anu palercaya ngariung bari babacaan, teuing . Si Tomat diuk na korsi tempat manehna ngaluarkeun anjian “ee acis tea “ jubah anu biasa di pake teu elat di pake, kumaha tah kajadianana ? wah,

bener – bener ajaib kulan !leungeun si tomat ka tukangkeun, terus di ka hareupkeun , aneh tah ! ujug – ujug wur duit lambaran maruragan , samalah mah aya duit luar nagari, heueuh aya dolar sagala, nu aya olohok , leuwih percaya !atuh beuki sumanget wae edeg – edegan na ge, si tomat terus mapatkeun jampe pamake, kunyam – kunyem “ Wang hu la hong , kabeh jalma eleh ku bohong “ kitu tah jampena teh ! na atuh burudul barang – barang berharga, geus puguhing duit mah , anu terus di itung sarta di di garundukeun , ah asa kataji ningali kitu teh .

Keur rame, jalma ngagundukeun naon anu di kaluarkeun ku si tomat, na atuh pelengseng aya aambeuan anu aneh, he he minyak jimat sugan, kabeh ngabaekeun da eta atuh kataji ku duit anu numpuk tea ! tapi aya anehna, si tomat eureun ngaluarkeun duitna, katingali beungeutna siga anu nahan “ Sesuatu “ siga nu geus teu kuat siga na mah !

Nu hadir teu curiga, panyangka mah , nya keur ngaluarkeun ajian pamungkas, sugan wae anu di kaluarkeuna na BMW kaluaran terbaru atawa pesawat tempur anu canggih ! edeg – edegan rada ngalaunan, nunggu naon nya anu bakal di kaluarkeun ku si tomat ? sigana mah bakal leuwih aheng tinu enggeus – enggeus !

Kadenge si tomat nyarita, wibawaan , sorana agem handaruan he he sigana cocok jang ngadubbing suara na film – film yeuh. “ Anu hadir sadayana, aranjeun hayang duit pan ? nu hadir saur manuk “ Muhuu..n !.

Oge aranjeun hayang pangkat jeung jabatan lain ? saur manuk deui tah anu hadir ngajawab “ Muhuu..n ! jeung tangtuna hayang barang – barang berharga, emas jeung sajabana ? teu kudu di komando nu hadir ngajawab “ Muhuu..n ! “ Alus ari kitu mah “ ceuk si tomat, tah ayeuna , aranjeun hayang kanu arek di kaluarkeun ku kuring ? tanya si tomat, panoana melong kanu haladir he he pasti, nya saur manuk tea ngajawab “ Muhuu..n !

Katingali si tomat siga elekesekeng, sigana keur ngaluarkeun barang aneh tea meureun. Anu haladir siap – siap , samalah mah sigana bakal paboro –boro nampanan naon anu arek di kaluarkeun ku si tomat tea. “ Geus siap sakabeh ? tanya si tomat, katingali na leungeuna geus nyepeng bungkusan “ Siaa..p ! kabeh nu hadir ngajawab. Naon tah barang anu aya na cepengan si tomat teh , si tomat nangtung , lung ngalungkeun bungkusan anu di cepengna, kabeh nu hadir ribut paboro – boro, tapi ngadadak kabeh cicing.

Naon sababna atuh gan ? lain emas anu aya na bungkusan tea teh ! nya naon atuh ? di sidik – sidik teh , meureun ku loba – lobana ngaluarkeun duit na bujur , nya..akhirna mah kaluar jeung bukur – bukurna ! he he nu hadir jadi rame he he lain rame muru duit tapi rame sislih susutkeun “ee” emas si tomat. Si tomat ngaleos teu kuat rek ngaluarkeun barang lain tea , lain emas berharga atawa lambaran rupia jeung dolar , tapi ngaluarkeun bukur anu asa geus nongtot na liang bujur , aya ku harianeun nya, cag ah , sugan wae aya carita si tomat ka hareupna. tinu nyerat

Asep Zepelin

Hanya Manusia Biasa Dengan Sejuta Mimpi yang akan menjadi nyata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *