0

Haji Dan Umrah Sa’i Ke 6 Dari Marwah Ke Shafa

Haji Dan Umrah : Perjalanan Sa’i Ke 6 Dari Marwah Ke Shafa, Adapun dalam pelaksanaan sa’i dari marwah ke shafa dendan membaca bacaan atau do’a sebagai berikut ini :

“Allaaahu akbar, Allaahu akbar, Allahu akbar wa lillaahilhamd, laa ilaaha llallaahu wahdah, shadaqa wadah wa nashara  ‘abdahu wa hazamal’ahzaaba wahdah laa ilaaha illallaahu wa laa na’budu illaa iyyahu mukhlishiina lauddiina wa lau karihalkaafiruun, allaahumma innii as’alukalhudaa wattuqaa wal’afaafa walghinaa, allaahumma lakalhamdu kalladzii naquulu wa khairammimmaa naquull allaahummaa innii as’aluka rihaaka waljannata wa’auudzubika min sakhathika wannaar wamaa yuqarribunii ilaihaa mingqaulin au fi’lin a ‘amali,allaahumma binuurika ihtadainaawa bifadhlika istaghnainaa wa fii kanafika wa in’aamika wa’athaa’ika wa ihsaanika ashbahnaa wa amsainaa antal’awwalu falaa qablaka syai’un wal’aakhiru falaa ba’daka syai’un wazhzhahiru falaa syai’u fauqaka walbaathinnu falaa syai’a duunaka na’uudzubika minal falasi walkasali wa’adzaabilqabri wa fitatillghinaa wa nas’alukalfauza biljannah.

Yang artinya adalah : “ Allah Maha Bsar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, segala puji bagi Allah,Tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa, yang menepati janjiNya, meonolong hambaNya dan menghancurkan musuh dengan ke-Esa-aNya, tiada yang di sembah selain Allah, dan kami tiada menyembah selain dia dengan ikhlas, tunduk dan patuh pada agama sekalipun orang kafir benci, Ya Allah akumohon padamu peunjuk, pemeliharaan penjagaan dan kekayaan, ya Allah padaMulahsegala puji seperti yag kami ucapkan an lebih baik dari yang kami ucapkan,ya Allah aku mohhon padaMu ridha dan syurga dan aku berlindung padaMu dari murkaMu danneraka, dan apa pun yang kekal mendekatkan daku kepadaNya, baik ucapan, perbuatan maupun perkerjaan,

Ya Allah , hanya dengan nur cahayaMu kami ini mendapat petunjuk, dengan kemuliaanMu kamimerasa cukup, dalam naunganMu , ikmatMu, anugerahMu dan kebajikanMu ualah kami ini berada di waktu pagi atau petang, Engkaulah yag mula pertama, tidaka ada suatu pun yang ada sebelumMu dan Engkau pulalah yang paling akhit dan takada sesuatupun yang ada di belakangMu ( Sesudah) Mu, Enkaulah yang akhir, maka tidak ada sesuatupun yang mengatasi Engkau, engkau pulalah yang bathin, maka tiada sesuatu apapun yang  menghalangi engkau, kami berlindung padaMu dari sial,malas , siksa kubur dan fitnah kekayaan dankami mohonpadaMu kemenangan memperoleh Syurga.

Demikianlah perjalanan sa’i ke 6  dari marwah ke Shafa di sertai do’a dan bacaannya di saat melakukan perjalanan, semoga bermanpaat, salam penulis

 

 

 

Asep Zepelin

Hanya Manusia Biasa Dengan Sejuta Mimpi yang akan menjadi nyata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *