0

NABI MUHAMMAD SAW, BERDAKWAH KEPADA UMAR BIN KHATTAB

Nabi Muhammad SAW, Berdakwah kepada Umar Bin Khattab, Dari Abdullah bin Mas~ud r.a. , Dia berkataRasulullah Saw. Berdo,a , Ya Allah kuatkanlah Islam melalaui Umar bin Khattab atauAbu jahal bin Hisyam. Maka Allah Swt, mengabulkan do,a Rasulullah Saw, dengan di pilihnya Umar bin Khattab .

Dengan masuknya Umar bin Khattab ke dalam Islam ini, maka tegaklah bangunan Islam dan hancurlah ( Penyembahan terhadap ) Berhala berhala.( Hr. Thabrani. Enurut Al Haitsami dalam kitabnya jilid ix halaman 61, perawi yang meriwayatkan hadits ini shahih selain Mujalid bin sa~ad ).
Thabrani juga telah meriwayatkan juga dari tsauban r.a.dari sebagian hadits di ceritakan, Rasulullah Saw memegang baju Umar bin Khattab dan menariknya sambil berkata, Apakah maksud kedtanganmu wahai Umar ? Umar menjawab. “ Sampaikanlah kepadaku sesuatu yang sering Engkau da~wah kan itu ?.

Maka Rasulullah Saw menjawab “ Hendaklah kamu bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah yang Maha Esa dan tidak ada sekutu baginya, dan hendaklah kamu bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusanNya.
Setelah mendengar perkataan itu, maka Umar pun segera masuk Islam di saat itu juga . lalu berkata “ Mari kita ke masjidil haram , di sana kita akan beribadah di hadapan orang orang kafir !.
Sedangkan dalam riwayat Abu Nu~aim dari Aslam, ia berkata, Suatu ketika Umar r.a. berkata pada kami,Maukah aku ceritakan pada kalian mengenai kisah pertama kali aku masuk Islam ?, Ya. Jawab kami.

Lalu Umar r.a. bercerita, Dahulu, ( Sebelum masuk Islam ) aku adalah orang yang paling memusuhi Rasulullah Saw, ketika beliau berada di suatu tempat dekat bukit shafa, aku menghampiri dan duduk di hadapan beliau.

Lalu beliau menarik ujung bajuku dan berkata , “ Wahai Ibnu Khattab, masuklah kamu ke dalam Agama Islam ! ( Bersamaan dengan itu beliau berdoa ), Ya Alla berikanlah hidayah kepada Umar ! maka saat itu juga aku mengucapkan dua kalimah syahadat ( Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tiada tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya engkau (Nabi Muhammad Saw ) adalah utusan Allah.
Mendengar aku masuk Islam, seluruh kaum muslimin yang berada di tempat itu langsung mengucapkan takbir yang suaranya sampai ke jalan jalan kota Makkah.Begitulah kisah sahabat Umar bin Khattab r.a. masuk Islam.
(Hayyatus shahabah : Maulana Muhammad Yusuf al kandhalawi rah.a. – Di terjemahkan oleh : Maulana Ahmad Syaifuddin.M.A. )

Asep Zepelin

Hanya Manusia Biasa Dengan Sejuta Mimpi yang akan menjadi nyata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *