0

Rukun Iman Kepada Allah Swt

Rukun Iman  Kepada Allah Swt, Dalam kalimat laailaaha illallah itu berarti bahwa tak ada Tuhan Yang Wajib kita sembah kecuali hanyalah Allah swt semata ! dan itu mengandungarti : Tuhan adalah Maha Besar, Maha Kuasa serta patut ita sembah dan kita taati dengan segenap hati kita .

Kita percaya bahwa Allah itu ada, hidup dengan tidak berpermulaan dan juga tidak berkesudahan, Allah maha Esa , dan itu artinya Tunggal serta tak akan ada yang menyerupai Allah Swt, dan Allah tidak akan pernah membutuhkan kepada apa pun itu atau ssuatu pun.

Seluruh alam semesta ini Allah jadikan dan di atur oleh Allah dan tak akan ada sesuatu pun yang akan luput dari pengawasaNya, Allah maha mendengar  dan maha mengetahui segala sesuatu yang nyata maupun yang tersembunyi, bahkan jika kita baru berniat pun Allah sudah mengetahuinya dan karena itulah orang yang sudah beriman akanmerasa dirinya seakan menjadi :

 • Bersikap rendah diri
 • Berpandangan luas
 • Tidak mudah untuk purus asa
 • Taat, patuh dan juga waspada
 • Bersih jiwanya serta lurus keyakinan yang di milikinya serta
 • Tentram dan juga damai , karena semata mata yang ia tuju adalah keselamatan dunia dan juga keselamatan akhirat.

Allah adalah Maha Sempurna dengan segala sipat yang baik, sedangkan sipat yang baik adalah sifat yang wajib bagi Allah Swt,

Sifat sifat yang wajib bagi Allah adalah :

 • Wujud yang artinya Allah itu ada
 • Qidam yang artinya tedahulu
 • Baqa yang artinya kekal
 • Mukhalafatu lilhawaditsi yang artinya tidak sama dengan yang baru
 • Qiyaamuuhu binafsihi yang artinya berdiri sendiri
 • Wahaniyah yang artinya satu
 • Qudrat yang artinya kuasa
 • Iradat yang artinya Allah yang menentukan
 • ‘Ilmu yang berarti tahu
 • Hayat yang artinya hidup
 • Sama’ yang berarti mendengar
 • Basharyang artinya melihat
 • Kalaam yang artinya berkata
 • Qadiran yang berarti berkuasa
 • Murian yang artinya menentukan
 • ‘Aaliman yangartinya mengetahui
 • Hayyan yang berarti hidup
 • Sami’an yang berarti mendengar
 • Bashiran yang berarti melihat
 • Mutakalliman yang berarti berkata

Itulah rukun yang kesatu dalam rukun iman yang enam perkara , semoga dapat menambah wawasan pegetahuan kita serta menambah keimanan kita kepadaNya.

Beriman Kepada Malaikat Allah

Allah menciptakan para malaikat dari nur ( Cahaya )  dan malaikat adalah termasukmakhluk ghaib ( Yang tidak kelihatan )oleh karena za malaikat bukanlah benda atau suatu jenis, malaikat tidak sama dengan kita, baik asal kejadiannya, sifat sifatnya serta pekerjaannya.

Para malaikat tidaklah makan dan juga tidur, tak ada nafsu, tak dapat di lihat oleh mata bukan pula pria atau pun wanita.  Malaikatadalah utusan Allah, mereka taat ajan perintah Allah dan tidak pernah melanggarnya , merekalah makhluk yang paling taat.

Dan , menurut ajaran nabi Muhammad SAW, terdapat bribu ribu malakat yang i ciptakan oleh Allah, tetapi  malakat yang wajib kita ketahui ada sepuluh malaikat serta mempunyai tugas sendiri sendiri , yaitu :

 • Malaikat Jibril yang bertugas menyampaikan wahyu kepada para nabi dan para rasul Allah
 • Malaikat Mikail , yang betugas sebagai pembawa rijki dan engatur serta menjaga peredaran alam semesta ini
 • Malaikat Izra’il yang bertugas mencabut nyawa manusia dan segala makhluk di dunia ini jika saatnya sudah tiba, ia di sebut pula sebagai malaikat maut
 • Malaikat Israfil, yang bertugas meniup sangkakala untuk membangkitkan arwah dari kubur, dan hari itu di namakan sebagai hari berbangkit atau hari kebangkitan
 • Malaikat Raqib, yang bertugas mencatat segala perbuatan atau amal baik setiap manusia
 • Malaikat Atid, yang betugas mencatat segala amal dan perbuatan jahat atau jelek manusia
 • Malaiakat Munkar dan
 • Malaikat Nakir , di tugaskan untuk memeriksa atau menanyakan keimanan manusia semasa di dunia, setelah ia berada di dalam kubur
 • Malaikat Ridlwan, yang betugas untuk menjaga syorga dan yang terakhir adalah
 • Malaikat Malik, yang di tugaskan untuk menjaga neraka.

Beriman kepada Kitab kitab Allah Swt,

Rukun iman yang ketiga adalah beriman akan kitab kitab Allah ,sebagaimana di ketahui para nabi di beri kitab oleh Allah swt, dan jumlah kitab kitab Allah itu ada empat kitab , yaitu :

 • Kitab taurat yang di turunkan kepada nabi Musa as
 • Kitab Zabur yang di turunkan kepada nabi Daud as
 • Kitab Injil yang di turunkan kepada nabi Isa as
 • Dan Kitab Al Qur’an yang di turunkan kepada nabi Muhammad Saw.

Beriman kepada Rasul  rasul Allah

Selain itu ada rukun iman yang ke empat , yaitu beriman kepada para utusan atau rasul rasul Allah Swt, rasul sebagai utusan Allah sebagai pembawa dan menyampaikan wahyu dari Allah Swt, banyak utusan Allah,tetapi yang wajib kita ketahui adalah 25 sebagaimana yang tersebut dalam Al Qur’an sebagai berikut :

 • Adam as
 • Idris as
 • Nuh as
 • Hud as
 • Shalih as
 • Ibrahim as
 • Luth as
 • Ismail as
 • Ishak as
 • Ya’kub as
 • Yusuf as
 • Ayyub as
 • Syuaib as
 • Musa as
 • Harun as
 • Zhulkifli as
 • Daud as
 • Sulaiman as
 • Ilyas as
 • Ilyasa’ as
 • Yunus as
 • Zakaria as
 • Yahya as
 • Isa as
 • Muhammad Saw.

Dan di antara para nabi tesebut ada yang bergelar ‘ulul’azmi ( Yang tabah dan luar biasa ) yaitu :

 • Nabi Nuh as
 • Nabi Ibrahim as
 • Nabi Musa as
 • Nabi Isa as
 • Nabi Muhammad Saw.

Para nabi tentu mempunyai persyaratan di mana mereka adalah orang orang shalih, mengajarkan kebenaran , juga mempunyai keteladanan sebagai contoh bagi manusia yang lainnya, sebabitulah mereka wajib memiliki sifat berikut :

 • Shiddiq yaitu benar segala ucapan dan perbuatannya
 • Amaanah yaitu, dapat di percaya , jujur serta adil
 • Tabligh, yaitu menyampaikan perintah Allah bagaimana pun keadaannya
 • Fathanah, yaitu cerdas dan bijaksana

Beriman kepada hari akhir atau hari kemudian

Dan rukun iman yang kelima adalah beriman kepada hari akhir atau hari kemudian, di mana semua makhluk akan mati setelah Allah memerintahkan malaikat Israfil meniup sangkakala, di mana semua di pertanggung jawabkan , di mana segala kebaikan dan amal baik akan memperoleh syorga dan jika sebaliknya akan memperoleh neraka.

Beriman kepada Qadla dan Qodar,

 • Taqdir adalah ketentuan Allah , bak mau pun buruk, walau pun manusia wajib berikhtiar untuk merubah nasibnya, tetapi semua akan kembali kepada Allah Swt,, segala apa pun asalnya dari Allah dan hanya kepadanya sajalah semua itu kita kembalikan pula, sabar dalam menghadapi ujian sebagaimana di sebutkan dalam Al Qur’an  Surat Attaubat ayat 51 yang artinya :

“ Sekali kali tidak akan menimpa kami, melainkan apa yang telah di tetapkan Allah kepada kita, Dialah Pelindung bagi kami dan hanya kepada Allahlah orang orang beriman harus bertawakal.

Demikianlah rukun iman dalam agama islam sebagai sebuah tuntunan agar kita selalu beriman kepada Allah Swt, salam penulis.

 

 

Asep Zepelin

Hanya Manusia Biasa Dengan Sejuta Mimpi yang akan menjadi nyata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *