0

Tata Cara Pelaksanaan Thawwaf

Tata Cara Pelaksanaan Thawwaf, Pada ulasan yang lalu penulis bahas putaran thawaf darimulai thawwaf putaran pertama sampai putaran ke 3 dan selanjutnya adalah putaran thawwaf yang ke 4 sebagai berikut ini :

Tawaf putaran ke 4

Di mulai dari hajar aswad sampai rukun yamani, bacaannya adalah : “ Allaahummaaj’alhu hjjammabruuraa wa sa’yammasykuuraa wa dzambammaghfuuraa wa’amalan shaalihammaqbuulaa wa tijaaratallantabuuraa, yaa ‘aalima maa fishuduuri akhrijnii yaa allaahu minazhuluumaati ilannuur,allaahumma innii as’aluka muujibaati rahmatika wa’azaa’imma maghfiratika wassalaamata mingkuli itsmin walghaniimata mingkulli birrin walfauza biljannati wanajata minannaar, rabbi qanni’nii bimaa razaqtanii wa baariklii fiimaa a’thaitanii wakhluf ‘alyya kulla ghaa’ibatillii mingka bikhair.
Yang artinya adalah,” Ya Allah, jadikanlah hajiku ini haji mabrur, sa’i yang di terima, dosa yang di ampuni dan amal saleh yang di kabulkan dan perdagangan yang tidak akan mengalami kerugian selamanya, Wahai tuhanku yang maha mengetahui apa apa yang trkandung dalam dada, keluarkanlah aku dari kegelapan ke dalam cahaya yang terang benderang, ya Allah ,aku mohon padaMu segala hal yang medatangkan rahmatMu, dan segala ampuamMu selamat dari segala dosa dan beruntung dengan mendapatkan rupa rupa kebaikan, beruntung memperoleh syurga, terhindar dari neraka, Tuhanku, anugerahilah aku sipat hemat terhadap rizkiMu, berkatilah aku atas segala apa yang Engkau anugerahkan apa yang aku luput dari padanya dengan kebajikanMu

Thawaf Putaran ke5

Di baca dari mulai hajar aswad sampai rukun yamani, bacaannya adalah sebagai berikut ini : “ Allaahumma azhilanii tahta zhillin ‘arsyika yama laa zhilla illaa zhilluka wa laa baaqiya illaa wajhuka wasqinii min haudi abiyyika muhammadin shallallaahu ‘alaihi wa sallama syurbatan hanii’atammarrii’atan laa azhma’u ba’da haa abadaa, allaahummaa innii as’aluka min khairi maa sa’alaka minhu nabiyyuka muhammadin shalallaahu ‘alaihi wassallam wa a’udzubika min syarri masta’aadzaka minhu nabiyyuka muhammadi shalallaahu ‘alaihi wassallam, allaahumma innii as’alukaljannata wa na’iimahaa wa maa yuqarribunii ilaihaa mingqaulin au fi’lin au ‘amalin wa a’udzubika minannaari wa maa yuqarribunii ilaihaa mingqaulin au fi’lin au ‘amalin.
Yang artinya adalah, “ ya Allah , lindungilah aku dari naungan arasy-Mu pada hari tidak ada aungan selain naunganMu dan tak ada tyang tinggal kekal selain dari wajahMu, dan berilah aku minuman dari telaga Nabi Muhammad Saww dengan suatu minuman yang lezat dan nyaman, sesudah itu aku tidak akan haus selamanya, ya Allah, aku mohon padaMu kebaikan yang di minta oleh NabiMu, Muhammad Saw dan aku berlindung padaMu dari kejahatan yang di minta perlindunganMu daripadanya oleh NabiMuMuhammad Saw, ya Allah, aku mohon padamu syurga serta ni’matnya dan apa pun yang dapat mendekatkan kepadanya, baik pembicaraan, perbuatan atau pun amal dan aku berlindung padaMu dari padaku kepadanya baik ucapan perbuatan mau pun amal.

Thawaf Putaran ke 6

Di baca dari mulai hajar aswad sampai rukun yamani
Bacaannya adalah : “ allaahumma inna laka’alayya huquuqan katsiiratan fiima bainii wa bainaka wa wa huquqangkatsiiratan fiimaa bainii wa baina khalqik, allaahumma maa kaana laka minhaa faghfirhu lii wa maa kaana likhalqika fatahammalahu ‘annii waghininniibihalaalika’an haraamika wa bithaa’atika ‘amma’syiyatika wa bifadhlika ‘amman siwaaka yaa waasi’almaghfirah, allaahumma inna baitaka’azhimun wa wajhaka kariim wa anta ya allaahu haliimungkariim,azhiimun tuhibbul’afwa fa’fu ‘annii.
Yang artinya adalah, “ ya Allah sesungguhnya Engkau memberi kewajiban pada diriku, yang trletak di antaraku dengan Engkau dan kewajiban kewajiban yang ada padaku dengan makhlukMu, ya Allah,apa pun hakMu padaku,ampunilah bagiku dan apa pun yang menjadi hak makhluqMu, hapuskanlah dari padaku, cukupkanlah aku dengan rizkimu yang halal daripada yang haram,dan dengan berbuat tha’at kepadaMu dari pada berbuat durhaka dan dengan nikmat kelebihanMu dari pada mengharapkan orang lain selain dari pada Engkau saja,wahai Tuhanku yang Maha Pengampun dan Engkau Maha Bijak yang sangat suka memberi ampunan, maka ampunilah aku

Thawaf Putaran ke 7

Bacaannya adalah sebagai berikut ini : “ allaahumma innii as’aluka iimaanangkaamilaa wayaqiinan shaadiqaa warizqan waasi’aa wa qalban khaasyi’aa walisaanan dzaaqiraa wa halaalan thayyibaa wa taubatan nashuuha wa taubatangqablalmaut wa rahmatan’indalmaut wa maghfiratan wa rahmatamba’dal maut wal’afwa’indalhisaab walfauza biljannati wannnajata minannaar birahmatika yaa’aaziizu yaa ghafar, rabbi zidnii’ilman walhiqnii bishshaalihiin.

Yang artinya adalah, “ ya Allah, aku mohon padaMu iman Yang sempurna, keyakinan yang benar, rizki yang luas, hati yang khusyu’, lidah yang selalu berdzikir ( Meyebut nama Allah ), rizki yang halal dan baik, taubat nasuha, taubat sebelum mati, ketenagan ketika hendak mati ( Sakaratil maut ), keampunan dan ketenangan sesudah mati, keampunan ketika di hisab, beruntung memperoleh syurga dan terhindar dari neraka, dengan rahmat dan kasih sayangMu, Wahai Tuhan Yang Maha Tinggi,Yang Maha Pengampun, Tuhanku,tambahilah aku, dengan ilmu pengetahuan dan masukanlah aku ke dalam golongan orang orang yang saleh.
Demikianlah hal hal yang berkenaan dengan thawaf putaran demi putaran dan bacaan bacaannya, semoga dapat bermanpaat dan dapat menambah nilai nilai ibadah

 

Asep Zepelin

Hanya Manusia Biasa Dengan Sejuta Mimpi yang akan menjadi nyata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *